ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

02-940-7038

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ