Tips&Trick -->

02-940-7038

Tips&Trick

เขียนโดย Super User
หมวด:

เมื่อมีระบบเครือข่ายขึ้นมา การใช้ประโยชน์นอกจากการเชื่อมต่อส่งผ่านข้อมูลถึงกันแล้ว การใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่น เครื่องพิมพ์ แชร์ไฟล์ร่วมกัน ก็เป็นการใช้ประโยชน์ที่ผู้ใช้ทั่วไปควรทราบเทคนิคการใช้งานเบื้องต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง
ในกรณีนี้จะกล่าวถึงเรื่องที่คิดว่าไม่ยุ่งยาก และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานโดย ใช้ตัวอย่างของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นกรณีศึกษา โดยการ Map Drive จากเครื่องในเครือข่าย โดยเฉพาะไดร์ฟ T: ไดร์ฟ R: ซึ่งบางครั้งเกิดปัญหาไม่สามารถ Map ได้โดยเฉพาะเครือข่ายที่อยู่ตามส่วนภูมิภาค และปัจจุบันเครือข่ายภายในก็เกิดอาการเช่นเดียวกันในบางครั้ง

เขียนโดย Super User
หมวด:

Computer virus หรือเรียกสั้นๆ ในวงการว่า ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดย ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ

เขียนโดย Super User
หมวด:

ทุกวันนี้การแพร่กระจายของไวรัส และหนอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดกันอย่างง่ายดาย โดยผ่านการใช้ Thumb Drive ซึ่งมีช่องโหว่ของ OS ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ โดยสั่งให้ทำการ auto run โปรแกรมทุกครั้งที่ต่อ Thumb Drive หรือใส่แผ่น CD, DVD ลงในเครื่อง

เขียนโดย Super User
หมวด:

การติดตั้งฟอนต์ลงบนคอมพิวเตอร์ ในที่นี้ยกตัวอย่างระบบวิสต้า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ XP มาก สำหรับไฟล์ฟอนต์นั้น สทส. ได้นำมาเก็บไว้ที่ไดรฟ์ R:\ศสส-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ\_1. Software\_05. อื่น ๆ\13-FontThai

หรือท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

สำหรับคู่มือการติดตั้งฟอนต์ สทส. ได้จัดทำไว้ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เขียนโดย Super User
หมวด:

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้

 1. ตรวจสอบสาย LAN ว่าติดต่อดีหรือไม่
 2. ตรวจสอบว่าได้รับค่า IP จาก DHCP เซิร์ฟเวอร์หรือไม่
 3. ตรวจสอบว่าตั้งค่า Proxy ไว้ถูกต้องหรือไม่
 4. ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ไม่สามารถล็อกอินเข้าโดเมนได้

 1. ตรวจสอบว่า Caps Lock อยู่หรือไม่
 2. keyboard เป็นภาษาไทยอยู่หรือไม่
 3. ตรวจสอบดูว่าเลือกโดเมนไว้ถูกต้องหรือไม่
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้โดเมนหรือไม่
 5. มีบัญชีรายชื่ออยู่ในโดเมนหรือไม่
 6. ล็อกอินโดยไม่ใช้ระบบโดเมน แล้วตรวจสอบว่าสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
 7. ตรวจสอบวันที่ เวลา ตรงกับเวลามาตรฐานหรือไม่
 8. ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ใช้ระบบบุคลากรไม่ได้

 1. ตรวจสอบว่าใช้อินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
 2. ตรวจสอบว่าติดตั้ง Oracle JInitiator ไว้หรือไม่ หากยังไม่มีต้องติดตั้งก่อน โดยใช้สิทธิของ Administrator ของเครื่องทำการติดตั้ง
 3. ตรวจสอบรหัสประชาชน 13 หลักว่าถูกต้องหรือไม่
 4. ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน

ใช้ระบบสารสนเทศการเกษตรไม่ได้

 1. ตรวจสอบว่าใช้อินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
 2. ตรวจสอบว่าติดตั้ง Oracle JInitiator ไว้หรือไม่ หากยังไม่มีต้องติดตั้งก่อน โดยใช้สิทธิของ Administrator ของเครื่องทำการติดตั้ง
 3. มีชื่อในบัญชีผู้ใช้ระบบหรือไม่หากไม่มีชื่อให้ติดต่อผู้ดูแลระบบให้เพิ่มชื่อและสิทธิเข้าไปในระบบ
 4. ติดต่อผู้ดูและระบบ

ไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ ในระบบหนังสือเวียน ระบบสารบรรณ

 1. มีโปรแกรม Quick time ติดตั้งหรือไม่
 2. หากมี Quick time ให้ปรับค่า Plug In โดยแก้ไข Mime Settings ให้ไม่เลือก Images- Still image files
 3. มีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ Tiff หรือไม่
 4. ติดตั้งโปรแกรม


ไม่สามารถแนบไฟล์ ในระบบหนังสือเวียน ระบบสารบรรณ ระบบตู้เอกสาร

 1. ตรวจสอบสิทธิการใช้ระบบว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ
 2. หากมีสิทธิในการแนบเอกสาร ให้ตรวจสอบเนื้อที่ว่างในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หากเนื้อที่ไม่มีให้ลบไฟล์ หรือเพิ่มเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์


ไม่สามารถใช้งาน Network Drive ในโดเมน

 1. ล็อกอินอยู่ในโดเมนหรือไม่
 2. ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
 3. รีบู๊ทเครื่องอีกครัง
 4. ใช้คำสั่ง \\servername ที่ต้องการติดต่อได้หรือไม่ หากไม่ได้ให้ดูที่ Network Properties
 5. เครื่องอื่นสามารถใช้ Network Drive ได้หรือไม่ หากได้
 6. ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ไม่สามารถส่งเมล์ ไม่มีไฟล์แนบ

 1. ตรวจสอบว่าสะกดชื่อผู้รับถูกต้องหรือไม่
 2. ตรวจดูข้อความที่ส่ง หัวเรื่องที่ส่ง อาจมีข้อความเข้าข่าย spam mail ให้ปรับแก้ข้อความดังกล่าว
 3. ไม่มีชื่อเมล์ผู้รับอยู่จริงในระบบเมล์ปลายทาง
 4. เมล์บอกซ์ของผู้รับเต็ม
 5. ส่งใหม่อีกครั้ง


ไม่สามารถส่งเมล์

 1. กรณีที่มีไฟล์แนบ ตรวจสอบว่าสะกดชื่อผู้รับถูกต้องหรือไม่
 2. ตรวจดูข้อความที่ส่ง หัวเรื่องที่ส่ง อาจมีข้อความเข้าข่าย spam mail ให้ปรับแก้ข้อความดังกล่าว
 3. ไม่มีชื่อเมล์ผู้รับอยู่จริงในระบบเมล์ปลายทาง
 4. เมล์บอกซ์ของผู้รับเต็ม
 5. ตรวจสอบว่าไฟล์ที่แนบมีไวรัสหรือไม่
 6. ไฟล์ที่แนบมีขนาดใหญ่เกินกว่าเมล์ผู้รับจะอนุญาต

ไม่สามารถใช้เครื่อง Scanner ได้

 1. ตรวจสอบปลั๊กไฟเครื่อง Scanner และสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ว่ามีสภาพปกติดีอยู่หรือไม่
 2. ตรวจสอบโปรแกรมที่เรียกใช้ Scanner ว่าเลือก Scanner ถูกต้องหรือไม่
 3. ตรวจสอบไดรว์เวอร์ว่าติดตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่


ไม่สามารถ Scan ICR ได้

 1. ตรวจสอบปลั๊กไฟเครื่อง Scanner และสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ว่ามีสภาพปกติดีอยู่หรือไม่
 2. ตรวจสอบโปรแกรมที่เรียกใช้ Scanner ว่าเลือก Scanner ถูกต้องหรือไม่
 3. ตรวจสอบไดรว์เวอร์ว่าติดตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่
 4. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่อง Scanner

 

2018 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.