Tips&Trick -->

02-940-7038

Tips&Trick

เขียนโดย Super User
หมวด:

ทุกวันนี้การแพร่กระจายของไวรัส และหนอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดกันอย่างง่ายดาย โดยผ่านการใช้ Thumb Drive ซึ่งมีช่องโหว่ของ OS ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ โดยสั่งให้ทำการ auto run โปรแกรมทุกครั้งที่ต่อ Thumb Drive หรือใส่แผ่น CD, DVD ลงในเครื่อง

เขียนโดย Super User
หมวด:

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้

 1. ตรวจสอบสาย LAN ว่าติดต่อดีหรือไม่
 2. ตรวจสอบว่าได้รับค่า IP จาก DHCP เซิร์ฟเวอร์หรือไม่
 3. ตรวจสอบว่าตั้งค่า Proxy ไว้ถูกต้องหรือไม่
 4. ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ไม่สามารถล็อกอินเข้าโดเมนได้

 1. ตรวจสอบว่า Caps Lock อยู่หรือไม่
 2. keyboard เป็นภาษาไทยอยู่หรือไม่
 3. ตรวจสอบดูว่าเลือกโดเมนไว้ถูกต้องหรือไม่
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้โดเมนหรือไม่
 5. มีบัญชีรายชื่ออยู่ในโดเมนหรือไม่
 6. ล็อกอินโดยไม่ใช้ระบบโดเมน แล้วตรวจสอบว่าสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
 7. ตรวจสอบวันที่ เวลา ตรงกับเวลามาตรฐานหรือไม่
 8. ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ใช้ระบบบุคลากรไม่ได้

 1. ตรวจสอบว่าใช้อินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
 2. ตรวจสอบว่าติดตั้ง Oracle JInitiator ไว้หรือไม่ หากยังไม่มีต้องติดตั้งก่อน โดยใช้สิทธิของ Administrator ของเครื่องทำการติดตั้ง
 3. ตรวจสอบรหัสประชาชน 13 หลักว่าถูกต้องหรือไม่
 4. ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน

ใช้ระบบสารสนเทศการเกษตรไม่ได้

 1. ตรวจสอบว่าใช้อินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
 2. ตรวจสอบว่าติดตั้ง Oracle JInitiator ไว้หรือไม่ หากยังไม่มีต้องติดตั้งก่อน โดยใช้สิทธิของ Administrator ของเครื่องทำการติดตั้ง
 3. มีชื่อในบัญชีผู้ใช้ระบบหรือไม่หากไม่มีชื่อให้ติดต่อผู้ดูแลระบบให้เพิ่มชื่อและสิทธิเข้าไปในระบบ
 4. ติดต่อผู้ดูและระบบ

ไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ ในระบบหนังสือเวียน ระบบสารบรรณ

 1. มีโปรแกรม Quick time ติดตั้งหรือไม่
 2. หากมี Quick time ให้ปรับค่า Plug In โดยแก้ไข Mime Settings ให้ไม่เลือก Images- Still image files
 3. มีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ Tiff หรือไม่
 4. ติดตั้งโปรแกรม


ไม่สามารถแนบไฟล์ ในระบบหนังสือเวียน ระบบสารบรรณ ระบบตู้เอกสาร

 1. ตรวจสอบสิทธิการใช้ระบบว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ
 2. หากมีสิทธิในการแนบเอกสาร ให้ตรวจสอบเนื้อที่ว่างในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หากเนื้อที่ไม่มีให้ลบไฟล์ หรือเพิ่มเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์


ไม่สามารถใช้งาน Network Drive ในโดเมน

 1. ล็อกอินอยู่ในโดเมนหรือไม่
 2. ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
 3. รีบู๊ทเครื่องอีกครัง
 4. ใช้คำสั่ง \\servername ที่ต้องการติดต่อได้หรือไม่ หากไม่ได้ให้ดูที่ Network Properties
 5. เครื่องอื่นสามารถใช้ Network Drive ได้หรือไม่ หากได้
 6. ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ไม่สามารถส่งเมล์ ไม่มีไฟล์แนบ

 1. ตรวจสอบว่าสะกดชื่อผู้รับถูกต้องหรือไม่
 2. ตรวจดูข้อความที่ส่ง หัวเรื่องที่ส่ง อาจมีข้อความเข้าข่าย spam mail ให้ปรับแก้ข้อความดังกล่าว
 3. ไม่มีชื่อเมล์ผู้รับอยู่จริงในระบบเมล์ปลายทาง
 4. เมล์บอกซ์ของผู้รับเต็ม
 5. ส่งใหม่อีกครั้ง


ไม่สามารถส่งเมล์

 1. กรณีที่มีไฟล์แนบ ตรวจสอบว่าสะกดชื่อผู้รับถูกต้องหรือไม่
 2. ตรวจดูข้อความที่ส่ง หัวเรื่องที่ส่ง อาจมีข้อความเข้าข่าย spam mail ให้ปรับแก้ข้อความดังกล่าว
 3. ไม่มีชื่อเมล์ผู้รับอยู่จริงในระบบเมล์ปลายทาง
 4. เมล์บอกซ์ของผู้รับเต็ม
 5. ตรวจสอบว่าไฟล์ที่แนบมีไวรัสหรือไม่
 6. ไฟล์ที่แนบมีขนาดใหญ่เกินกว่าเมล์ผู้รับจะอนุญาต

ไม่สามารถใช้เครื่อง Scanner ได้

 1. ตรวจสอบปลั๊กไฟเครื่อง Scanner และสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ว่ามีสภาพปกติดีอยู่หรือไม่
 2. ตรวจสอบโปรแกรมที่เรียกใช้ Scanner ว่าเลือก Scanner ถูกต้องหรือไม่
 3. ตรวจสอบไดรว์เวอร์ว่าติดตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่


ไม่สามารถ Scan ICR ได้

 1. ตรวจสอบปลั๊กไฟเครื่อง Scanner และสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ว่ามีสภาพปกติดีอยู่หรือไม่
 2. ตรวจสอบโปรแกรมที่เรียกใช้ Scanner ว่าเลือก Scanner ถูกต้องหรือไม่
 3. ตรวจสอบไดรว์เวอร์ว่าติดตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่
 4. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่อง Scanner

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

สืบเนื่องมาจากหลายท่านที่ต้องการใช้ ไดร์ฟ T: และ R: ซึ่งเป็นไดร์ฟส่วนกลางสำหรับการรับส่งไฟล์ผ่านทางเครือข่าวของ สศก. บางครั้งอาจเกิดปัญหาการเรียกใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ สทส. จึงได้ จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ที่ต้องการทราบวิธีการ หรือท่านผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบโดยทั่วกัน

เขียนโดย Super User
หมวด:

ในภาวการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน น้ำมันแพง การลดการใช้พลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งในอันที่จะลดปัญหาลงได้

เขียนโดย Super User
หมวด:

ท่านที่ต้องการใช้งานเครือข่าย Intranet ของ สศก. เมื่อไปทำงานนอกสถานที่ หรือทำงานจากบ้าน ศสส. ได้เตรียมระบบ VPN สำหรับการรองรับความต้องการดังกล่าว การใช้งานต้องใช้งานผ่าน Web https://vpn.oae.go.th ซึ่งการติดตั้งใช้งานไม่ยาก สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ Drive R:\ศสส-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ\_2. เอกสารคู่มือ\SSLVPN-IE-V8-1.pdf

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งาน ให้โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ จาก Drive R:\ศสส-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ\_9. แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและเป็นไปตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยฯ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 147 หรือ 4071-2

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.