หน้าหลัก 

02-940-7038

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกระบวนการสื่อสารในองค์กร โดย สศท.5 นครราชสีมา

สื่อวีดิทัศน์ ชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขกระบวนการสื่อสารในองค์กร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประจำปีงบประมาณ 2564


📒แนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ ☔🌞 ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก
🛣💧ถนนน้ำเดิน ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สศท.5สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตรที่ 5 จัดทำ
📝ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี2563 และแนวโน้มปี 2564 📈📉📊
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ สามารถ Download 📨 ได้แล้วที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/16sIsKY2n-WwnvYiLAedlZnUNRTTBrvB2?fbclid=IwAR0cX__5tywB-Vyct2cTeU5GjpFgcfFjevqvRC0MjJxfbvzTpgeEu6AJPhI

118806

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.