หน้าหลัก 

02-940-7038

การจัดประชุมสนทนากลุ่มเรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่สิค้ามันสำปะหลัง 3 กรกฎาคม

การวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อเศรษฐกิจการเกษตร และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Surfer

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.