หน้าหลัก 

02-940-7038

        การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ PowerPoint นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น การนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส ,การทำสื่อการสอน ,การนำเสนอขายสินค้าและบริการ ซึ่งในหลักสูตรนี้ มีตัวอย่าง Template ให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องสามารถปรับแก้ Template ได้ โดยใช้เครื่องมือใน PowerPoint ได้อย่างชำนาญ เช่น การเพิ่มกราฟ , การแทรก animation , การนำเสนองานร่วมกับ Excel หรือ Word และท้ายสุด Template ดังกล่าว สามารถนำมาเป็น Template ต้นแบบ ให้กับองค์กรได้ใช้งานต่อไปได้ นอกเหนือจากนี้ เนื้อหาการอบรมจะเพิ่มเติมเรื่อง เทคนิคการนำเสนอ อันได้แก่  การวางแผน วิธีคิด ลำดับงาน และ การใส่รายละเอียดใน Slide เพื่อให้การนำเสนอเป็นที่น่าสนใจตลอดทุกช่วงเวลา

วัตถุประสงค์
1. ผู้อบรมสามารถบอกความสามารถและหน้าที่ของ Microsoft PowerPoint 2016 ได้
2. ผู้อบรมสามารถสร้าง/จัดรูปแบบ งานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้
3. ผู้อบรมสามารถทำแอนนิเมชันให้กับงานนำเสนอได้
4. ผู้อบรมสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ และใช้เทคนิคต่างๆ ช่วยในการนำเสนอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Powerpoint 2013

           ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นหากสามารถนำความรู้ต่างๆมาสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้ช่วยให้บุคคลทั่วไปทำให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ “อินโฟกราฟฟิก ที่ดีเป็นอย่างไร”

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพ อินโฟกราฟิก
3. ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซักซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้

เทคนิคการสร้าง Infographics

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.