หน้าหลัก 

02-940-7038

การสัมมนาเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)” วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเชิญวิทยากร นายชาลี ขันศิริ จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสาวจุฑามาศ บำรุงสุข จากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

ทั้งนี้ สามารถ Download เอกสารการบรรยาย ได้ที่ https://qrgo.page.link/UMoch 

Roo Cover

 

Clip VDO ถิ่นกำเนิดสินค้า Part 1/3  

Clip VDO ถิ่นกำเนิดสินค้า Part 2/3

Clip VDO ถิ่นกำเนิดสินค้า Part 3/3

            กศป. ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “กรอบความมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ พ.ศ. 2561-2564” บรรยายโดย นางสาวสิริวัฒน์ สุวรรณศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ กศป. ทราบถึงความเป็นมาของ FAO รวมถึงกรอบ/เเนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกับ FAO ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตร ประมง ป่าไม้ เเละพัฒนาชนบท

3 6 2019 2 39 05 PM

กศป. ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำข้อเสนอในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า” บรรยายโดย นางสาวณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ กศป. รู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชนในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ทั้งนี้ สามารถ Download เอกสารการบรรยาย ได้ที่
http://bit.ly/2JHovAE
และสามารถศึกษารายละเอียดผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ได้ที่
http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10079

 BlockchainCover

 

วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้แทน กศป. นายไพบูลย์  เตชะกัมพลสารกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายศุภกิจ  สรรค์ศุภกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรรษกร  แก้วงามพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ จัดโดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.) ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ ผู้แทน กศป. ได้บรรยายในหัวข้อ “การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ กนผ. และ กศป. มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ในกรอบต่างๆ

สามารถ Download เอกสารการบรรยาย ได้ที่

https://drive.google.com/open?id=10vVg20YuJdS5sXQEuiy90V-77Qh2UVAL

https://drive.google.com/open?id=1JWxGohOwyrA_wmLUqwQ4DTEMxTpQ4SE2

 cover

 https://youtu.be/2UxPJmdTTV8

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.