หน้าหลัก 

02-940-7038

สศท.8 ร่วมจัดประชุมประเมินผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2561 และติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ 

https://www.facebook.com/216986455161754/posts/956959021164490/

ผอ.สศท.8 ร่วมสังเกตการณ์การระดมความคิดเห็นภาคประชาชนที่มีต่อร่างพรบ.ปาล์มน้ำมัน ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดกระบี่

https://www.facebook.com/216986455161754/posts/956956187831440/

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.