หน้าหลัก 

02-940-7038

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกระบวนการสื่อสารในองค์กร โดย สศท.5 นครราชสีมา

สื่อวีดิทัศน์ ชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขกระบวนการสื่อสารในองค์กร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษรรที่ 5 นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ นนทวิรัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในองค์กร (KM.) เรื่อง วิธีตั้งค่า Google Maps Timeline ซึ่งใช้ตรวจสอบดูสถานที่ย้อนหลังการเดินทางในแต่ละวันได้ว่าเราได้เดินทางไปไหนมาบ้าง เพื่อให้ จนท.สศท.5 ได้สามารถนำความรู้ที่ได้มา ประยุกต์ใช้ในการออกปฏิบัติราชการ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

📒แนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ ☔🌞 ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก
🛣💧ถนนน้ำเดิน ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สศท.52021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.