หน้าหลัก 

02-940-7038

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 (ภาคเช้า2)

การบรรยาย โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

• วิวัฒนาการของการพัฒนาระบบข้อมูลในรูปแบบตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

• ความเชื่อมโยงของระบบบัญชีประชาชาติและบัญชีเมตริกซ์

• ตัวอย่างโครงสร้างของบัญชีประชาชาติและรูปแบบตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของไทย

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 (ภาคเช้า1)

การบรรยาย โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

  • วิวัฒนาการของการพัฒนาระบบข้อมูลในรูปแบบตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
  • ความเชื่อมโยงของระบบบัญชีประชาชาติและบัญชีเมตริกซ์
  • ตัวอย่างโครงสร้างของบัญชีประชาชาติและรูปแบบตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของไทย


คู่มือการทำ Slideshow ด้วย App Videoshow

 

 

-   

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.