หน้าหลัก 

02-940-7038

ซักซ้อมความเข้าแนวทางปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการ โดยนายอดิศร แสงวิจิตร

เข้าชมได้ที่  https://youtu.be/-_TweyVHwd0

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

บรรยายโดย นายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=aJcZxfL7WFE&t=2023s

 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.