หน้าหลัก 

02-940-7038

           การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ จากสำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน

 

คลิปที่ 1

coverkm19092562

 

 

คลิปที่ 2

 

coverkm19092562 clip2

 

 

คลิปที่ 3

 

coverkm19092562 clip3

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.