หน้าหลัก 

02-940-7038

     กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร (สวก.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) และเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ สศท. 1 – 12 ในการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

สรุปทบทวนการจัดทำ GPP (1)

gpp1 2019 08 05

 

 

สรุปทบทวนการจัดทำ GPP (2)

gpp2 2019 08 05

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร ก้าวสำคัญสู่ประเทศไทย 4.0

ช่วงที่ ๑ https://www.youtube.com/watch?v=65Zu-wq2sTs&t=4s

 

 

ช่วงที่ ๒ https://www.youtube.com/watch?v=IVa1Jj13UQU&t=3772s

 

 

ช่วงที่ ๓ https://www.youtube.com/watch?v=mIATRBpGkT0&t=1503s

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.