หน้าหลัก 

02-940-7038

โครงการประกวด

ผลงานการจัดการความรู้ (KM) ดีเด่นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

 

ความเป็นมา

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดความรู้ โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดจัดการความรู้ในองค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็นต้นมา และเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ ในแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม แห่งการเรียนรู้ในองค์กร กำหนดให้มีโครงการประกวด KM ดีเด่น  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการประกาศยกย่องหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการความรู้ดีเด่น และผลงานการจัดการความรู้ดีเด่นไปแล้ว นั้น

อ่านต่อ...

       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จัดอบรม Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมกันนี้ได้มีการมอบกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้การคำนวณต้นทุน-ผลตอบแทนให้แก่ผู้สนใจต่อไปด้วย

สศท.11 จัดการฝึกอบรม Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) ให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร และอำนาจเจริญ โดยมีนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นางประเทือง วาจรัต ผู้อำนวยการส่วนสารเทศการเกษตร และคณะ เป็นวิทยากร อบรมการใช้งาน "การใช้กระดานเศรษฐีและการใช้งาน Application OAE" พร้อมจัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกการใช้งาน การติดตั้งโปรแกรมและฝึกการใช้งาน โดยมีเกษตรแปลงใหญ่และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 200 ราย

11121314

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.