หน้าหลัก 

02-940-7038

  • การเข้าใช้งาน website ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)

           Website ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

           1. ข้อมูลภาพรวมจำนวนครัวเรือนเกษตรกรสะสมแยกตามกลุ่มกิจกรรม
           2. ข้อมูลจำนวนครัวเรือนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว แยกตามรายสินค้า
           3. ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร

farmerone

 

 

 ob

 

 

 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.