หน้าหลัก 

02-940-7038

สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่าง ระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางการปฏิบัติ ปี 58  กับ  พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 

โดย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นาออดิศร แสงวิจิตร

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ ไฟล์ Word และ ไฟล์ Powerpoint

ดาวน์โหลด พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยนายพรหมทอง อุยตระกูล ผอ.ส่วนนิติการวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

https://www.youtube.com/watch?v=CvtZCtsdm_E

        การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ PowerPoint นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น การนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส ,การทำสื่อการสอน ,การนำเสนอขายสินค้าและบริการ ซึ่งในหลักสูตรนี้ มีตัวอย่าง Template ให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องสามารถปรับแก้ Template ได้ โดยใช้เครื่องมือใน PowerPoint ได้อย่างชำนาญ เช่น การเพิ่มกราฟ , การแทรก animation , การนำเสนองานร่วมกับ Excel หรือ Word และท้ายสุด Template ดังกล่าว สามารถนำมาเป็น Template ต้นแบบ ให้กับองค์กรได้ใช้งานต่อไปได้ นอกเหนือจากนี้ เนื้อหาการอบรมจะเพิ่มเติมเรื่อง เทคนิคการนำเสนอ อันได้แก่  การวางแผน วิธีคิด ลำดับงาน และ การใส่รายละเอียดใน Slide เพื่อให้การนำเสนอเป็นที่น่าสนใจตลอดทุกช่วงเวลา

วัตถุประสงค์
1. ผู้อบรมสามารถบอกความสามารถและหน้าที่ของ Microsoft PowerPoint 2016 ได้
2. ผู้อบรมสามารถสร้าง/จัดรูปแบบ งานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้
3. ผู้อบรมสามารถทำแอนนิเมชันให้กับงานนำเสนอได้
4. ผู้อบรมสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ และใช้เทคนิคต่างๆ ช่วยในการนำเสนอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Powerpoint 2013

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.