หน้าหลัก 

02-940-7038

การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gpp) 
 
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
 
ผู้เขียน : นางสาวสปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์
วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร สามารถนำมาจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้มได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 
รายละเอียด
กระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร จะต้องมีกระบวนการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตพืช สัตว์ และประมง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบตัวอย่างตามสัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรตามพื้นที่เพาะปลูกและผลิต
3. ออกสำรวจค่าใช้จ่ายขั้นกลางสินค้าเกษตร 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านราคาสินค้าเกษตร
5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร
6. นำผลการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมาวิเคราะห์ว่าสินค้าเกษตรชนิดไหนที่มีมูลค่ามากที่สุด เมื่อเมื่อรวมกันแล้วต้องมากกว่า ๘๐% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนั้นๆ 
7. นำสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆมาจัดทำภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการเกษตร
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

การสัมมนาการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำดัชนี และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

Index.Rayong

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร"

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.