หน้าหลัก 

02-940-7038

กศป. ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำข้อเสนอในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า” บรรยายโดย นางสาวณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ กศป. รู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชนในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ทั้งนี้ สามารถ Download เอกสารการบรรยาย ได้ที่
http://bit.ly/2JHovAE
และสามารถศึกษารายละเอียดผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ได้ที่
http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10079

 BlockchainCover

 

            กศป. ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “กรอบความมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ พ.ศ. 2561-2564” บรรยายโดย นางสาวสิริวัฒน์ สุวรรณศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ กศป. ทราบถึงความเป็นมาของ FAO รวมถึงกรอบ/เเนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกับ FAO ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตร ประมง ป่าไม้ เเละพัฒนาชนบท

3 6 2019 2 39 05 PM

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.