หน้าหลัก 

02-940-7038

โครการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School

“ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนาฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

คลิกที่ ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=RUc6aWKuWRg&t=5s

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

บรรยายโดย นายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=aJcZxfL7WFE&t=2023s

 

2018 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.